ยันม่าร์เข้ารับธงดาวเขียว ประจำปี 2559

ยันม่าร์เข้ารับธงดาวเขียว ประจำปี 2559

ยันม่าร์เข้ารับธงดาวเขียว ประจำปี 2559

นายสุภาพ ตรังรัตนจิต ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตเป็นตัวแทนเข้ารับธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงดาวเขียว) และใบประกาศเกียรติคุณ โรงงานดีเด่น ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำกับโรงงานประจำปี 2559 จัดโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบ เพื่อเสริมสร้างสนับสนุนให้โรงงานในนิคมฯ นําหลักธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อ สังคม (CSR) มาใช้ในการดําเนินงานอย่างเป็นรูปแบบ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจของชุมชนที่มีต่อการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของ โรงงานในนิคมฯ และเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือ อันจะนําไปสู่การอยู่ร่วมกันของอุตสาหกรรม ชุมชน และสังคม

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
บริษัท ยันม่าร์ เอส พี จำกัด (ประเทศไทย)
สุลีรัฐ แสงไพบูลย์ เบอร์โทร: +66 819311703
E-mail: Suleerath_sangpaiboon@yanmar.com

หมายเหตุ: ข้อมูลที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้อาจจะแตกต่างจากข้อมูลล่าสุด